Czcionka:

Kontrast:

News

Miliard złotych z Funduszu Modernizacyjnego na infrastrukturę ładowania

W grudniu ruszy pierwszy nabór w ramach programu priorytetowego "Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych"

Miliard złotych z Funduszu Modernizacyjnego na infrastrukturę ładowania

ładowanie samochodu elektrycznego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał informację, iż 13 grudnia bieżącego roku rozpocznie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Program skierowany jest do operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), a jego całkowity budżet wynosi 1 miliard złotych.

Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, celem projektu jest rozwój infrastruktury poprzez rozbudowę lub modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, przekładającej się m.in. na zwiększenie przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Zakres wsparcia projektu obejmie następujące działania: budowę nowych lub rozbudowę/modernizację stacji transformatorowo-rozdzielczych (stacji elektroenergetycznych) na wszystkich dowolnych poziomach napięcia, rozbudowę/modernizację pól rozdzielni lub poprawę systemu nadzoru i sterowania (w tym monitoring) stacji transformatorowo-rozdzielczych, budowę/przebudowę linii elektroenergetycznych WN, SN, nn, zwiększenie stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, systemów komunikacji i systemów IT umożliwiających lub poprawiających warunki monitoringu i wizualizacji stanu pracy sieci w celu przystosowania jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych.

Nie da się ukryć, że tego typu program stanowi olbrzymie wsparcie dla rozwoju elektromobilności w Polsce. To dzięki rozbudowie i modernizacji obecnej infrastruktury elektroenergetycznej, będą mogły powstawać nowe stacje ładowania samochodów elektrycznych, co stanowi niezbędny warunek dla całego sektora motoryzacyjnego w Polsce.

Fundusz Modernizacyjny, z którego będą pochodzić pieniądze na realizację polskich programów to nowy, europejski instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Ma on działać w latach 2021-2030 i jest zasilany środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU ETS.

Wnioski o dofinasowanie w pierwszym naborze z budżetem 100 mln złotych będzie można składać́, w trybie ciągłym, w okresie od 13.12.2021 r. do 28.02.2022 r. jednak nie dłużej niż̇ do wyczerpania alokacji.